သတင္းသမားမ်ားကို ဖမ္းဆီးအဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္ထားမႈ ဥပေဒႏွင့္မညီဟု ဦးဉာဏ္၀င္းေျပာ (႐ုပ္သံ) - DVB