တိုင္းရင္းသားစုဖဲြ႔မႈေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဘာေတြသက္ေရာက္လာမလဲ - အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း - DVB