“လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြက မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ မကင္းဘူး။” ရဲမႉးႀကီးေဟာင္း ဦးခမ္းေအာင္ - DVB