ေလးႏုိင္ငံ လက္ေဝွ႔စိန္ေခၚပဲြတြင္ ျမန္မာ ၂ ပဲြႏုိင္၊ ၂ ပဲြ သေရ၊ ၁ ပဲြ ႐ႈံးနိမ့္ (ဓာတ္ပုံ) | DVB