ပညာေရးဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ -ဓာတ္ပံု - DVB