ေျခ၊ လက္မပါ ပါးစပ္ျဖင့္ ပန္းခ်ီကားမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္သည့္ အံ့ဖြယ္ ပန္းခ်ီဆရာေလး (႐ုပ္သံ) - DVB