တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ရပ္သြားႏိုင္တဲ့အေနအထားမ်ဳိး မရွိပါဘူး - ဦးရန္ႏိုင္ထြန္း (ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္) - DVB