စကားမ်ားသည့္ ကေလးငယ္ပါးစပ္ကို ဆရာမက တိပ္ျဖင့္ပိတ္သျဖင့္ ေသဆံုး (႐ုပ္သံ) | DVB