ေမာ္စကို ေျမေအာက္ရထားစီး ေလ့လာေနသည့္ ျမန္မာကာခ်ဳပ္ (ဓာတ္ပံု) - DVB