ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ ကေလးမ်ားကုိ အာဟာရေကၽြးေမြး - DVB