သေဘၤာခ်င္းတိုက္မိခဲ့သည့္ အေမရိကန္စစ္သေဘၤာေပၚမွ ေပ်ာက္ဆုံးသေဘၤာသားမ်ား ေသဆုံး - DVB