ဖားကန္႔တြင္ ေရက်သြားသျဖင့္ ေဈးႏွင့္ေက်ာင္းမ်ား ပံုမွန္ဖြင့္လွစ္ - DVB