အင္းေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႔က မူးယစ္ေဆးသတင္းအရ ေနအိမ္ကုိ ဘယ္လုိ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့သလဲ (႐ုပ္သံ) - DVB