ၿပံဳယမ္းတြင္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားေန႔ က်င္းပ - DVB