ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ မႏၲေလးတြင္ သစ္ပင္ ၂၀၀ စုိက္ပ်ဳိး (ဓာတ္ပုံ) - DVB