ေထာင္က်အက်ဥ္းသူ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ သံုးဘာသာဂုဏ္ထူး ပထမဆံုးအႀကိမ္ရ - DVB