အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေယာဂေန႔ ၿမိတ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပ - DVB