မလႈိင္တြင္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ၆ ဘာသာႏွင့္ ၅ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၇၃ ဦးရွိ - DVB