တႏုိင္ငံလုံးတြင္ အမွတ္အမ်ားဆုံးျဖင့္ ပထမရရွိခဲ့သူ ေမာင္သုတရဲမုိးႏွင့္ေမးျမန္းခ်က္ (႐ုပ္သံ) - DVB