မသမာမႈနည္းသြားမႈေၾကာင့္ ေအာင္ခ်က္နည္းျခင္းျဖစ္ဟု ရခုိင္ပညာေရးမႉးေျပာ - DVB