လား႐ိႈးၿမိဳနယ္တြင္း ျပည္သူ႔စစ္က ရြာသားမ်ားအား စစ္သားစုေဆာင္းေန - DVB