ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္အခ်ဳိ႕ ပ်က္စီး - DVB