ကေလးစက္မႈဇုန္ လုပ္ငန္းမလုပ္သည့္ ေျမကြက္မ်ားအား ျပန္သိမ္းယူမည္ - DVB