ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ ဥဇဘက္ကစၥတန္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား ေလးႏုိင္ငံ လက္ေ၀ွ႔ စိန္ေခၚ ပဲြက်င္းပမည္ - DVB