တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္ခ်က္ ၇ ႏွစ္အတြင္း တတိယအနည္းဆံုး၊ ဂုဏ္ထူးရသူ အမ်ားဆံုး - DVB