အေမရိကန္ေရတပ္သေဘၤာႀကီးႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ ကုန္တင္သေဘၤာ တုိက္မိ (႐ုပ္သံ) - DVB