စစ္ကိုင္း ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းရြာ ၁၃၀ ထပ္တိုးမည္၊ ေဒသဖြံၿဖိဳးေရး က်ပ္သန္း ၁ ေသာင္းသုံးမည္ - DVB