သာစည္-ေတာင္ႀကီး ကားလမ္းေပၚမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးဖမ္းဆီး - DVB