ေရွးေဟာငး္ဇုန္မ်ားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္မေလ်ာ္ညီသည့္ အဝတ္အစားဝတ္ပါက အေရးယူမည္ | DVB