ေရးၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေငြေၾကးေလွ်ာ့ခ်သံုးစြဲမည္ - DVB