စစ္ကိုငး္တြင္ သက္တမ္းလြန္ေဆးဝါးေရာင္းသူမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ - DVB