အေပါင္အစၥည္းမပါ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ အထိေငြေခ်းရန္ စီဘီဘဏ္ ေဆာင္ရြက္ေန - DVB