ဒိတ္လြန္ေဆးဝါးႏွင့္ မွတ္ပံုတင္မဲ့ ေဆးဝါးေရာင္းခ်မႈ စတင္အေရးယူေတာ့မည္ - DVB