တီဘီလူနာမ်ားကို ေရာဂါရွာေဖြေရး အထူးယာဥ္ျဖင့္ ရွာေဖြကုသရန္ စီစဥ္ - DVB