တပ္မေတာ္ေလယာဥ္ ဝိုင္-ရွစ္ရဲ႕ အျဖစ္နဲ႔အပ်က္ (ေဆာင္းပါး) - DVB