မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီး အသတ္ခံထားရသည့္ အမ်ိဳးသမီးအေလာင္း မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေတြ႔ရွိ - DVB