ဆန္ျပဳတ္ေသာက္ရာမွ လူ ၆ ဦး အစာဆိပ္သင့္မႈျဖစ္ပြား - DVB