တိုင္းႏွစ္တိုင္းတြင္ အျငင္းပြားေျမႏုကၽြန္းမ်ား စိစစ္ရန္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး - DVB