ဒုသမၼတတက္ေရာက္သည့္ သိမ္းဆည္းေျမျပန္ေပးအပ္ပြဲ သတင္းယူခြင့္ တားဆီးပိတ္ပင္ခံရ - DVB