ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ င႐ုတ္စုိက္ ေတာင္သူမ်ား ဆည္ေရလုံေလာက္စြာမရ၍ အခက္ႀကံဳ - DVB