ထုိင္ဝမ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး စစ္ေရးေလ့က်င့္ (႐ုပ္သံ) - DVB