ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ ဥပေဒျပဳပုံစံထက္ မူထြက္ဖို႔ကို ဦးစားေပးသင့္တယ္- ေဒါက္တာဆလိုင္းငြန္က်ဳံးလ်န္ - DVB