လယ္သမားေထာက္ပံ့ေငြ အလြဲသံုးစားျပဳသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကို အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆို - DVB