ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မံုရြာ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈအဖဲြ႔က သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ - DVB