စစ္ေလယာဥ္ပ်က္ကယ္ဆယ္ေရးအေျခအေန ေလာင္းလုံလႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ - DVB