ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တႏိုင္းေဒသေမွာ္မ်ားမွ လူမ်ားတိမ္းေရွာင္ေနဆဲ - DVB