သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္လက္ပတ္ျဖဴလႈပ္ရွားမႈ ဗဟန္းတရား႐ံုးေရွ႕မွာ စတင္ - DVB