သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ လက္ပတ္ျဖဴ လႈပ္ရွားမႈစတင္ - DVB