ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အဓိကၾသဇာက ႏွစ္ဖက္ကို ဆြဲေဆာင္ၿပီး မွ်ေျခတခုရေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးဖုိ႔ပဲ- မင္းဇင္ - DVB