စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနပိုင္ေျမတြင္း ဝင္ေရာက္ထြန္ယက္မႈေၾကာင့္ ေတာင္သူ ၈ ဦးကို အမႈဖြင့္ - DVB